PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie dostaw biomasy do jednostek wytwórczych GK PGE.

Poniżej znajduje się Formularz ofertowy, za pomocą którego mogą Państwo składać swoje oferty na wybraną formę biomasy dla poszczególnych jednostek wytwórczych GK PGE.

Zapraszamy do składania ofert handlowych !!!

NA OFERTĘ ODPOWIADAMY W DNI ROBOCZE NIEZWŁOCZNIE PO JEJ OTRZYMANIU (niniejsza odpowiedz nie skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Oferentem a Spółką GK PGE)

Formularz ofertowy na dostawy biomasy:

Trwa ładowanie formularza...

W przypadku konieczności anulowania Oferty wynikającej z błędów prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: zakupyonline.pgesa@gkpge.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie: „Anulowanie Oferty – Nazwa firmy – z dnia - numer oferty.”

Do prawidłowego działania formularza wymagana jest przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript. Wspierane przeglądarki to: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari. 

W przypadku problemów związanych ze złożeniem oferty, prosimy o kontakt mailowy: zakupyonline.pgesa@gkpge.pl lub telefoniczny: Przemysław Pol tel. 607 371 737 lub Aleksandra Lewandowska tel. 887 330 146.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE S.A. pod adresem e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane, w szczególności Spółce PGE Systemy S.A.
 7. Przetwarzanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

  Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

  Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

  Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

  Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 8. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacjęo miejscu ich udostępnienia.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi złożenie oferty.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
gkpge_biomasa_site