Informujemy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą na polu dostaw biomasy, że wkrótce zaczną obowiązywać bardzo istotne zmiany w zakresie obrotu biomasą, które zostały wprowadzone w życie przez regulacje organów Unii Europejskiej.

Dwa akty prawne mają szczególnie doniosłe znaczenie:

  1. Dyrektywa 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII)
  2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami, poczynając od 1 stycznia 2022 r. biomasa wykorzystywana do spalania w celach energetycznych musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR).

Oznacza to, że każdy podmiot uczestniczący w łańcuchu dostaw biomasy do jednostki wytwórczej musi uzyskać certyfikację na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Nie będziemy mogli zawierać umów na dostawę biomasy do jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej PGE S.A. z dostawcami, którzy nie posiadają takiej certyfikacji lub nabywają biomasę od podmiotów jej nie posiadających.

W Polsce jedynym systemem certyfikacji posiadającym akceptację techniczną UE jest System KZR Instytutu Nafty i Gazu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią przywołanych wyżej aktów prawnych oraz z Systemem KZR INiG (http://www.kzr.inig.eu/) dla przygotowania swoich przedsiębiorstw do dostaw biomasy w zmienionych uwarunkowaniach prawnych po 1 stycznia 2022 r.